Kognitiv Klinik er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kognitiv Klinik har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan dine data behandles.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderes løbende, hvor høj risikoen er for, at databehandlingen påvirker dine grundrettigheder negativt. Der er opmærksomhed på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

 

 

Behandling af Persondata

I forbindelse med udredning, undersøgelse og behandling i Klinikken indsamles og opbevares dine data for at kunne udføre psykologisk behandling for at kunne komme i kontakt med dig. De data, der indsamles, omfatter:

  • Almindelige persondata
  • CPR-nummer
  • Følsomme data
  • Biometriske oplysninger

Formålet med dataindsamlingen er:

  • I forbindelse med udredning, undersøgelser og behandlinger på Klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger.
  • Administration af din relation til Klinikken.
  • Opfyldelse af lovkrav.

Der kan opstå behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger vi, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Vi vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, vi har behov for at bruge. Vi vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.

 

Kognitiv Klinik behandler kun relevante persondata

Klinikken behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den behandling, vi tilbyder dig.

 

Kognitiv Klinik behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

 

Kognitiv Klinik kontrollerer og opdaterer dine persondata

Klinikken kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da Klinikkens service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer. For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

 

Kognitiv Klinik sletter dine data, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

 

Kognitiv Klinik indhenter samtykke inden dine persondata behandles

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis Kognitiv Klinik har brug for at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Når Kognitiv Klinik har behov for at behandle data om børn, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vi kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

 

Kognitiv Klinik videregiver ikke persondata uden dit samtykke

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører. Vi videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande.

 

Kognitiv Klinik beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Kognitiv Klinik har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Klinikken har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Klinikken kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Kognitiv Klinik

CVR: 35785175

Telefonnr.: 25211019

Adresse: Lyngby Hovedgade 27-29, 2., 2800 Kgs. Lyngby

Mail: info@kognitiv-klinik.dk

Website: https://kognitiv-klinik.dk